Category Archives: POSTURI VACANTE

Post vacant informatician 0.25 norma

Informatician 0,25 NORMĂ Şcoala Gimnazială Avram Iancu Turda   Şcoala Gimnazială Avram Iancu Turda organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de informatician – 0,25 normă. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea part [...]

rezultate concurs ingrijitor curățenie

Rezultate  concurs îngrijitor curățenie   Popa Monica Simona- 82,75 puncte - admis Lazăr Maria -74,77 -respins Anca Ioana Emilia-68,33 puncte-respins Pîrv Anamaria -67,22 puncte-respins Călugăr Diana Gabriela-66,21 puncte-respins Cristea Stela Daniela -63,33 puncte -respins Crăciun Victoria-60,33 puncte-respins [...]

concurs post – ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

ANUNT CONCURS PENTRU  POSTUL DE ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE   Scoala Gimnaziala “Avram Iancu”  cu sediul in: loc. Turda, str. Rapsodiei, nr. 1, jud. Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului- îngrijitor curățenie -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.   Condiţii specifice de participare la concurs:
 1. cetăţenia română;
 2. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. capacitate deplină de exerciţiu;
 4. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie  sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. condiţii de studii  sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs     (școala profesională/studii medii)
 6. fără antecedente penale.
  Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- data de 10 martie, ora 9, la sediul unitatii Proba practică:- data de 10 martie, ora 12, la sediul unitatii Proba de interviu:- data de 10 martie, ora 14, la sediul unitatii Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 7 martie 2016, la sediul unitatii   Dosarul  de concurs  va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției de învățământ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor solicitate de inst [...]

concurs post PAZNIC

ANUNT CONCURS PENTRU POSTUL DE PAZNIC Scoala Gimnaziala “Avram Iancu”  cu sediul in: loc. Turda, str. Rapsodiei, nr. 1, jud. Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului- paznic-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- data de 27 februarie, ora 10, la sediul unitatii Proba de interviu:- data de 27 februarie, ora 14, la sediul unitatii Condiţii specifice de participare la concurs:
 • cetăţean român;
 • școală profesională/studii medii;
 • apt medical pentru postul de paznic;
 • fără antecedente penale;
 • atestat profesional conform Legii 333/2003;
 • experienţa în post similar constituie avantaj;
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată directiunii
 2. b) copia actului de identitate, copie certificat de naştere;
 3. c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor (diplome studii, atestat agent pază/ certificat calificare–agent pază);
 4. d) copie carnet muncă care atestă vechimea în muncă;
 5. e) cazierul judiciar în original;
 6. f) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit deMinisterul Sănătăţii, cu menţiunea „apt pentru postul de paznic”;
 7. g) curriculum vitae format europass;
Bibliografie :
 • Legea nr. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și p [...]

concurs post-MUNCITOR INTRETINERE

ANUNT CONCURS PENTRU  POSTUL DE MUNCITOR   Scoala Gimnaziala “Avram Iancu”  cu sediul in: loc. Turda, str. Rapsodiei, nr. 1, jud. Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului- muncitor -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs:
 1. are cetăţenia română;
 2. are vârsta minima de 18 ani ;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs( școala profesională/studii medii)
 6. fără antecedente penale.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- data de 27 februarie, ora 10, la sediul unitatii Proba practică:- data de 28 februarie, ora 12, la sediul unitatii Proba de interviu:- data de 28 februarie, ora 14, la sediul unitatii Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 23 februarie 2017,  la sediul unitatii. Dosarul  de concurs  va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției de învățământ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în d [...]