concurs post-MUNCITOR INTRETINERE

ANUNT CONCURS PENTRU  POSTUL DE MUNCITOR

 

Scoala Gimnaziala “Avram Iancu”  cu sediul in: loc. Turda, str. Rapsodiei, nr. 1, jud. Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- muncitor -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română;
 2. are vârsta minima de 18 ani ;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs( școala profesională/studii medii)
 6. fără antecedente penale.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 27 februarie, ora 10, la sediul unitatii

Proba practică:- data de 28 februarie, ora 12, la sediul unitatii

Proba de interviu:- data de 28 februarie, ora 14, la sediul unitatii

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 23 februarie 2017,  la sediul unitatii.

Dosarul  de concurs  va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției de învățământ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniile: instalații/mecanic/tâmplar/zugrav/fochist. Prioritate are persoana cu calificare pentru întreținerea centralei electrice;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, si este declarat admis, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de MUNCITOR:

 1. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor ;
 1. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Cap. 1-2
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ-cap.I-IV
 3. G. 1048/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Date contact: aiancuturda@yahoo.com tel. 0264312058 -informații suplimentare la sediul unității

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *